Reed Institude ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ และการพัฒนาเด็กพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ และการพัฒนาเด็กพิเศษ

เด็กพิเศษ (special child) มาจากคำเต็มว่า “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ”หมายถึง เด็กกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากวิธีการตามปกติ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการเข้าสังคม โดยเด็กพิเศษเหล่านี้ดูเหมือนเด็กธรมมดาทั่วไป แต่อาจมีระดับสติปัญญา(IQ)ในระดับสูง มีความสามารถพิเศษและความคิดสร้างสรรค์เฉพาะด้านที่โดดเด่นกว่าคนอื่นในวัยเดียวกัน ในทางกลับกันอาจเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการมอง เห็น การได้ยิน การพูดและการใช้ภาษา รวมถึงปัญหาด้านการเรียนรู้ สภาวะสมาธิสั้น ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย พฤติกรรมและอารมณ์ ซึ่งเด็กเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ควรได้รับการดูแลเพิ่มเติมด้วยวิธีการพิเศษ เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพที่มีอยู่ทำให้มีการศึกษาที่เท่าเทียม และได้รับการยอมรับในสังคม

การศึกษาพิเศษ(Special Education) คือการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษรวมถึงพัฒนาการกับการเรียนรู้ และกลวิธีในการสื่อสาร การควบคุมทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม สมรรถภาพของร่างกายและการบำบัด ทำให้โรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ หรือโรงเรียนสอนเด็กพิเศษ(Special Education School) และศูนย์การศึกษาพิเศษ(Special Education Center) เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน โดยสถาบันเหล่านี้ได้ออกแบบการดูแล เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของเขาเอง ช่วยเหลือเด็กตามลักษณะความจำเป็นและความต้องการของเด็กแต่ละคน

REED Institute ก่อตั้งขึ้นโดย นายอาลี  คาคพัวร์ (Mr.AliKhakpoor) นักจิตวิทยาคลินิคและ นางสาวเชอร์รี่  เพน(Ms.SherryPayne)นักวินิจฉัยโรคและผู้เชี่ยวชาญการศึกษาพิเศษ จากประสบการ์ณในการทำงานมากกว่า 40ปี ในการพัฒนาการศึกษาและปัญหาด้านการเรียนรู้ของเด็กพิเศษนอกจากนี้ทางสถาบันยังมีทีมงานที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการเกี่ยวกับ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ กลวิธีการสอน แนวทางการจัดการด้านสมาธิและอารมณ์แผนกำหนดแนวทางการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หลักการพัฒนาระดับสติปัญญาร่วมกับการปรับพฤติกรรม (ESDM) การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษา การแนะนำแนวทางแก่ผู้ปกครองเพื่อให้แนวทางปฏิบัติเกิดประสิทธิผล

จากองค์ประกอบร่วมกับความเชี่ยวชาญหลายด้านของทีมงาน ทำให้ REED Institute สามารถวินิจฉัยและประเมิน ตรวจสอบในคุณสมบัติและวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูล เพื่อมุ่งเน้นให้การสนับสนุนและฟื้นฟูกับแนวทางดำเนินการที่เข้าถึงความต้องการของเด็กที่ เฉพาะเจาะจงได้อย่างตรงจุด ทำให้พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กพิเศษเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินชีวิต และใช้ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ

 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-391-0107, 02-391-4438  หรือส่งอีเมลล์สอบถามได้ที่  info@reed-institute.com